Πληρωμή και παράδοση προϊόντων

Πληρωμή

Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας οποιουδήποτε τύπου.

Ο Πωλητής δεν δικαιούται να επιβάλλει επιβαρύνσεις στους αγοραστές για την χρήση πιστωτικής κάρτας συγκεκριμένου τύπου.

Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο που επιδεικνύει την πιστωτική κάρτα και επιθυμεί να πληρώσει με αυτή για εσάς. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε να είναι εταιρική. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας θα πρέπει να βρίσκεται επίσης ο κάτοχος της εταιρική πιστωτικής κάρτας, με την κάρτα και την ταυτότητα του.
Προτού ο αγοραστής ολοκληρώσει την διαδικασία παραγγελίας προϊόντων και δεσμευθεί από τη σύμβαση πώλησης, ο Πωλητής αναλαμβάνει να εξασφαλίσει την ρητή συναίνεση του αγοραστή για κάθε πρόσθετη πληρωμή επιπλέον της αμοιβής που συμφωνείται για την κύρια συμβατική υποχρέωση του Πωλητή (για παράδειγμα, για την πρόσθετη πληρωμή του κόστους αποστολής των προϊόντων στην περίπτωση που επιλεχθεί ο συγκεκριμένος τρόπος παράδοσης). Εάν ο Πωλητής δεν λάβει τη ρητή συγκατάθεση του αγοραστή, αλλά την συναγάγει, χρησιμοποιώντας τις προκαθορισμένες επιλογές τις οποίες ο καταναλωτής απαιτείται να απορρίψει προκειμένου να αποφύγει την πρόσθετη πληρωμή, ο αγοραστής δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.


Παράδοση προϊόντων


Ως τρόποι παράδοσης των προϊόντων ορίζονται οι εξής:
1. Μέσω της αυτοπρόσωπης παρουσίας του αγοραστή στο εμπορικό κατάστημα του Πωλητή (Κεραμεικός, οδός Πειραιώς αριθμ. 100, ΤΚ:…, εντός του χώρου της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων), κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, και κτήσης της φυσικής κατοχής των προϊόντων από τον ίδιο. Για την παραλαβή του προϊόντος από το εμπορικό κατάστημα, ο αγοραστής οφείλει να προσκομίζει το αποδεικτικό πληρωμής της αγοράς που έχει πραγματοποιήσει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή. (προθεσμία για την δυνατότητα παραλαβής από το κατάστημα;)
2. Μέσω αποστολής των προϊόντων στον τόπο που υποδεικνύει ο αγοραστής. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα στον αγοραστή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την σύναψη της σύμβασης, δηλαδή από την αποδεδειγμένη ολοκλήρωση της παραγγελίας του προϊόντος μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή. Η παραπάνω προθεσμία θεωρείται ότι τηρείται, όταν ο αγοραστής αποκτά την φυσική κατοχή των προϊόντων πριν από την λήξη της. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αγοραστής αποκτά την φυσική κατοχή των προϊόντων μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, ο Πωλητής θεωρείται ότι έχει παραδώσει τα προϊόντα εμπρόθεσμα, εφόσον έχει μεταβιβάσει την φυσική κατοχή των προϊόντων στον μεταφορέα κατά χρόνο προγενέστερο της λήξης της παραπάνω προθεσμίας και η μη τήρηση αυτής οφείλεται σε λόγους που ανάγονται στον μεταφορέα ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Ο Πωλητής αποστέλλει τα προϊόντα, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών μεταφοράς των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ). Ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής, για τα οποία λαμβάνει ξεχωριστή ενημέρωση πριν ολοκληρώσει την παραγγελία του στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή.

Ειδικά για την περίπτωση της παράδοσης των προϊόντων μέσω αποστολής

➢ Εάν ο Πωλητής δεν εκπληρώσει την υποχρέωση του να παραδώσει τα προϊόντα εντός της παραπάνω προθεσμίας των 30 ημερολογιακών ημερών, ο αγοραστής δικαιούται να αιτηθεί την παράδοση των προϊόντων εντός επιπλέον προθεσμίας. Ο αγοραστής οφείλει να υποβάλει το παραπάνω αίτημα, με σαφή δήλωσή του, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει αμέσως μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Ο αγοραστής δύναται να υποβάλει το παραπάνω αίτημα αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση sales@athens-technopolis.gr ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, στο τηλέφωνο 210 3460981 (Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Τετάρτη έως Κυριακή, 10:00-18:00).
➢ Ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την λήψη του παραπάνω αιτήματος του αγοραστή. Εάν ο Πωλητής δεν παραδώσει τα προϊόντα εντός της επιπλέον αυτής προθεσμίας, ο αγοραστής δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση πώλησης.
➢ Σημειώνεται ότι επιπλέον προθεσμία για την παράδοση των προϊόντων δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις:
1. αν ο Πωλητής έχει αρνηθεί να παραδώσει τα προϊόντα
2. αν ο Πωλητής και ο αγοραστής έχουν συμφωνήσει την παράδοση των προϊόντων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας και η παράδοση εντός αυτής είναι σημαντική, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων που περιέβαλαν τη σύναψη της σύμβασης
3. εάν ο καταναλωτής έχει ενημερώσει με σαφή δήλωσή του τον Πωλητή, πριν από τη σύναψη της σύμβασης (δηλαδή την ολοκλήρωση της παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή) ότι η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι μία ορισμένη ημερομηνία.
Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο Πωλητής παραλείψει να παραδώσει τα αγαθά κατά τη χρονική στιγμή που συμφώνησε με τον καταναλωτή ή εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την σύναψη της σύμβασης, ο αγοραστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης αμέσως.
➢ Ο αγοραστής δύναται να καταγγείλει την σύμβαση πώλησης εντός της προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ημέρας, μέχρι την οποία ο Πωλητής είχε την δυνατότητα να παραδώσει εμπρόθεσμα τα προϊόντα στον αγοραστή. Προς καταγγελία της σύμβασης πώλησης, ο αγοραστής οφείλει να αποστείλει σαφή δήλωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση sales@athens-technopolis.gr.
➢ Με την λήψη του μηνύματος του αγοραστή, με το οποίο ενημερώνει τον Πωλητή για την απόφασή του να καταγγείλει την σύμβαση, ο Πωλητής αναλαμβάνει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός της προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήψη του παραπάνω μηνύματος όλα τα χρήματα που ο αγοραστής είχε πληρώσει βάσει της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής). Ο Πωλητής πραγματοποιεί την παραπάνω επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής, με εκείνο που χρησιμοποίησε ο αγοραστής για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση διαφορετικής συμφωνίας, ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από την επιστροφή χρημάτων.