Πολιτική Επιστροφής – Αντικατάστασης προϊόντων

Επιστροφή προϊόντων σε περίπτωση υπαναχώρησης

➢ Αν ο αγοραστής αλλάξει γνώμη για την αγορά που πραγματοποίησε, μπορεί να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση. Η προθεσμία της υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερα κατά την οποία ο αγοραστής ή τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά φυσική κατοχή των προϊόντων.
➢ Πριν από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών, ο αγοραστής οφείλει να ενημερώσει τον Πωλητή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Ο αγοραστής δύναται να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή (συμπλήρωση και αποστολή ως ηλεκτρονικού αρχείου) ή να κάνει οποιαδήποτε σαφή δήλωση, από την οποία να προκύπτει η βούληση υπαναχώρησης από την σύμβαση πώλησης. Η ενημέρωση παρέχεται προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Πωλητηρίου του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση sales@athens-technopolis.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 210 3460981 (Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Τρίτη έως Κυριακή, 10:30-17:00).
➢ Ο αγοραστής αναλαμβάνει να επιστρέψει τα προϊόντα στον Πωλητή, χωρίς καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός της προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημέρωσε τον Πωλητή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, ο αγοραστής δεν μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα στον έμπορο.
➢ Ο αγοραστής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Αν τα προϊόντα δεν μπορούν, λόγω της φύσης τους (για παράδειγμα, ογκώδη αντικείμενα) υπό κανονικές συνθήκες να επιστραφούν ταχυδρομικώς, ο αγοραστής επιβαρύνεται με την δαπάνη επιστροφής τους.
➢ Ο αγοραστής αναλαμβάνει να επιστρέφει τα προϊόντα στην κατάσταση (χωρίς πραγματικά ελαττώματα και με τις συνομολογημένες ιδιότητες) στην οποία ευρίσκονταν κατά την χρονική στιγμή που ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο το οποίο υποδεικνύει, εκτός από τον μεταφορεα, απέκτησε την φυσική κατοχή τους. Ο αγοραστής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων, μόνο στην περίπτωση που αυτή οφείλεται σε εκ μέρους του διαχείριση, η οποία δεν κρίνεται αναγκαία για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.
➢ Ο αγοραστής αναλαμβάνει να συνοδεύει το προϊόν που επιστρέφει στον Πωλητή με το παραστατικό της αγοράς του (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).
➢ Ο Πωλητής επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αποστολής των προϊόντων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία απέκτησε την φυσική κατοχή των προϊόντων που επεστράφησαν. Ο Πωλητής πραγματοποιεί την παραπάνω επιστροφή χρημάτων, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής, με εκείνο που χρησιμοποίησε ο αγοραστής για την αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση διαφορετικής συμφωνίας, ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με τις δαπάνες που προκύπτουν από την επιστροφή χρημάτων.
➢ Ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει την επιστροφή ενδεχόμενων πρόσθετων δαπανών παραδοσης που οφείλονται στην επιλογή του αγοραστή να χρησιμοποιήσει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Πωλητής.


Αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων

➢ Σε περίπτωση προϊόντος με ελαττώματα ή από το οποίο ελλείπουν συμφωνημένες ιδιότητες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
➢ Ο αγοραστής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Προς αντικατάσταση του προϊόντος, ο αγοραστής οφείλει να ενημερώσει τον Πωλητή για το ελάττωμα ή την έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας που εντόπισε στο προϊόν, καθώς και για την απόφασή του να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο. Η παραπάνω ενημέρωση παρέχεται προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Πωλητηρίου του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση sales@athens-technopolis.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 210 3460981 (Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Τρίτη έως Κυριακή, 10:30-17:00).
➢ Τα δικαιώματα του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας του προϊόντος παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την παράδοση του προϊόντος στον αγοραστή, ήτοι από την ημερα κατά την οποία ο αγοραστής ή τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά φυσική κατοχή των προϊόντων. Μετά την πάροδο του παραπάνω χρονικού διαστήματος, ο αγοραστής δεν μπορεί να ζητήσει από τον πωλητή την αντικατάσταση του προϊόντος.
➢ Στην περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος, ο αγοραστής δεν επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής του ελαττωματικού προϊόντος στον Πωλητή, εφόσον χρησιμοποιεί τον τυποποιημένο τρόπο παράδοσης προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Πωλητής. Αν ο αγοραστης χρησιμοποιεί τρόπο επιστροφής, άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης προϊόντων που χρησιμοποιεί ο Πωλητής, επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες πρόσθετες δαπάνες.
➢ Ο αγοραστής συνοδεύει το προϊόν που επιστρέφει στον Πωλητή προς αντικατάσταση με το παραστατικό της αγοράς του (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).
➢ Ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραδώσει το νέο προϊόν, χωρίς πραγματικά ελαττώματα και με τις συνομολογημένες ιδιότητες, στον αγοραστή χωρίς καθυστέρηση και, οπωσδήποτε, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος. Ο Πωλητής επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής του νέου προϊόντος στον αγοραστή.


Τόπος επιστροφής των προϊόντων

➢ Ως χώρος επιστροφής των προϊόντων από τον αγοραστή ορίζεται ο χώρος του Πωλητηρίου του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, το οποίο ευρίσκεται εντός του χώρου της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, Κεραμεικός, οδός Πειραιώς αρ. 100, ΤΚ: ….